Obchodní podmínky

Kabely a redukce s.r.o.

Fakturační adresa:

Voskovcova 726/4

779 00 Olomouc

 

IČO: 08794502

DIČ: CZ08794502

 

NEJSME KAMENNÝ OBCHOD.

Na této adrese je pouze sídlo firmy.

Není zde sklad ani výdejní místo.

 

 
 
 
1. Všeobecná ustanovení

1.1. Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě Compuny.cz (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem Kabely a redukce s.r.o. (dále jen „Dodavatel“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím nebo v elektronické podobě emailem.

 
1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.compuny.cz stejně jako ve svých výdejních místech. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě Compuny.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.
 
2. Uzavření kupní smlouvy
2.1. Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji a to včetně uvedení cen jednotlivých položek. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku jako konečné. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 5.7.
 
2.2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 5.7.
 
2.3. Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku eviduje. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku, nepovažuje se však za přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. V následujících dnech obdrží zákazník další e-mailovou zprávu, ve které mu bude objednávka Dodavatelem potvrzena a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní e-mailovou zprávu o evidenci objednávky, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. Veškeré zboží, které je prezentováno v internetovém obchodě www.compuny.cz, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.
 
2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 
2.5. Podle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura). Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil.
 
2.6. Smluvní strany si v souladu s ust. § 89a zák. č. 99/1963 Sb., popř. s čl. 25 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012, popř. s jinou mezinárodní smlouvou, domluvily, že v případě soudního sporu mezi smluvními stranami z této smlouvy je k projednání jako soud I. stupně příslušný Obvodní soud pro Prahu 9 ve věcech, kde je k řízení v prvním stupni příslušný okresní soud (ust. § 9 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb.), a Městský soud v Praze ve věcech, kde je k řízení v prvním stupni příslušný krajský soud (ust. § 9 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.).
 
3. Platební podmínky a cena zboží
3.1. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 
3.2. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.
 
Způsoby plateb:
platba v hotovosti při převzetí zboží - od 1.11.2019 nelze zaplatit hotovostí
platba dobírkou
platby pomocí platební brány Paypal dodavatele
platba bankovním převodem na účet dodavatele
 
3.3. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.
 
3.4. Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele.
 
3.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 
3.7. Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 
3.8. V případě platby v hotovosti při osobním převzetí upozorňujeme, že podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb jsme povinni vystavit vám účtenku. Zároveň jsme povinni zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
Platby v hotovosti na dobírku kurýrovi se povinnost netýká.
 
3.9. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
3.10 Dodavatel si vyhrazuje pravo se rozhodnout, zda platba bankovím převodem na účet dodavatele bude kupujícímu umožněna, případně v jaké délce splatnosti (standartně používáme 5,7,10, 14 a 21 kalendářních dnů). Pro lepší budoucí bonitu, Vás žádáme o dodržování termínů splatností.
 
4. Přeprava, osobní odběry a dodání zboží
4.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1 - 5 pracovních dnů. Ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší (např. u plochých kabelů). Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí doklad – faktura.
 
4.2. Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky, po předchozí domluvě s Kupujícím i na Slovensko. Náklady na dopravu zboží se liší podlle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, při vytváření objednávky.
 
4.3. Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží, doporučujeme zásilku nepřebírat a sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby, případně na pobočce České pošty, kam byla zásilka doručena a poškození zjištěno. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.
 
4.4. Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem převzetí, pečlivě zásilku zkontrolujte.
 
4.5. Společnost Compuny Corporation s.r.o., nebo její staturní zástupce si vyhrazují právo ověřit totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží prostřednictvím občanského průkazu nebo cestovního pasu, a to při osobním odběru zboží na svých výdejních místech v případech, kdy objednávka zboží je kupujícím placena předem kartou, pomocí platební brány Paypal, prostřednictvím bankovního převodu nebo prostřednictvím faktury se splatností.

 

4.6. U osobních odběrů je nutná domluva termínu a času vyzvednutí. Budeme se snažit vyhovět Vaším požadavkům. Doba rezervace objednávky je 5 pracovních dnů. Po uplynutí 5 pracovních dnů, bude kupujícímu zaslán mail s informací o stornování objednávky. Od 1.9. 2021 je osobní odběr obnoven.

 

4.7. V případě nadměrné zásilky si vyhrazuje společnost Kabely a redukce s.r.o. nárok změnit způsob dopravy dle vlastního uvážení, nicméně výše ceny zvolené dopravy v objednávce Kupujícího se tato změna nedotkne a zvolená cena bude i účtována, nehledě na její skutečnou výši. Tj. bude-li cena dopravy vyšší než ve Volbě dopravy z objednávky, nevzniká Kupujícímu automatický nárok na vrácení tohoto rozdílu, je-li dopraví služba na minimálně stejné úrovni, jako zvolená v objednávce.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Storno, zrušení a změnu objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat objednávku lze zasláním požadavku na adresu elektronické pošty michal(zavináč)compuny.cz, do předmětu se napíše "STORNO a číslo objednávky"
 
5.2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad), nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká, je nutné ho řešit individuálně s Dodavatelem.
 
5.3. Kupující bere na vědomí, že podle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
 
5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do třiceti (30) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do třiceti (30) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat písemnou formou na  adresu elektronické pošty objednavky(zavináč)compuny.cz
 
5.5. V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.
 
5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nekompletní, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.
 

5.7. Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech:

 

5.7.1. zboží se již nevyrábí nebo se již na český trh nedodává

 

5.7.2. v minulosti bez řádné omluvy nepřebral objednanou zásilku nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

 

5.7.3. dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá)

Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních dvou číslic na místo tří, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

5.8. Za storno objednávky ze strany kupujícího není považováno její neodebrání od dopravce, prodejce očekává jakoukoliv zde uvedenou formu odstoupení od nákupu. V případě, že kupující nenajde slušnost takto učinit, nemusí mu být v budoucnu další objednávka přijata a dojde z naší strany k odstoupení od smlouvy a bude se postupovat podle článku 5.7.

 
6. Ochrana osobních údajů
6.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
6.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. V případě nákupu jako právnická osoba také identifikační číslo, daňové identifikační číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 
6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 
6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajů.
 
6.5. Údaje o Vaší činnosti, o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 
6.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 
6.7. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu dodavatel povinen tuto informaci předat.
 
6.8. V případě, že by se kupující domníval, že dodavatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

6.8.1. požádat dodavatele o vysvětlení

 

6.8.2. požadovat, aby dodavatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, dodavatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li dodavatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

 

6.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu kupujícího.
 
6.11. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv bezplatně a bez uvedení důvodu odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na objednavky(zavináč)compuny.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.
 
6.12. Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 
6.13. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
7. Odpovědnost za vady a záruka
7.1 Informace o vadách a zárukách jsou uvedeny na internetových stránkách www.compuny.cz v sekci "Záruční podmínky".
 
8. Závěrečné ustanovení
8.1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
8.2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována společností Kabely a redukce s.r.o. po dobu záruky v elektronické podobě a není přístupná jiným třetím stranám.
 
8.3  Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Dodavatel má právo při sporech s kupujícím využít právních služeb třetí fyzické nebo právnické osoby. Kupující má též právo toto právo taktéž nebo jiných zákonných prostředků.