Reklamační řád

 

1. Odpovědnost za vady a záruka
1.1. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě (nebo v přiloženém dokladu o koupi) stanovena na delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. V případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura.
 
1.2. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Na žádost spotřebitele je dodavatel povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list/potvrzení). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší doba než doba uvedená v bodě 1.1, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě (potvrzení).
 
1.3. Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 1.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání.
 
1.4. Garantujeme, že vady a závady, které se projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.
 
1.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 
1.6. Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
1.7. Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
 
1.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
 
1.9. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, uplatňuje kupující u dodavatele pouze na korespondenční adrese Kabely a redukce s.r.o., Voskovcova 726/4 ,Olomouc - Nové Sady, 779 00. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
 
1.10. O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). U reklamace většího množství kusu prodejce, se posuzuje reklamace individuálně a v nejkratším možném čase.    
 
1.11. V případě, kdy od nákupu uplyne delší doba něž 90 kalendářních dnů, není možné příjmout vratku bez udání důvodu, není možné reklamaci řešit formou vrácení kupní ceny (v případě, že se jedná o první reklamaci). Reklamační proces v tomto případě bude vyřešen výměnou kus za kus.
 
1.12. Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu a SMS zprávy potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

1.13 Dodavetel (prodejce) neručí za škody způsobené neodbornou instalací, manipulací nebo jakoukoliv upravou dodaného zboží za předpokladu, že toto sám nedoporučil.

 

1.14. Dojte-li ke škodě na zařízení kupujícího v důsledku vady, závady námi dodaného zboží, je potřebné k uplatnění škody je nutné se bez prodlení obrátit s reklamací přímo Provozovatele obchodu: Kabely a redukce s.r.o. a kontaktovat jejího zástupce o této skutečnosti osobně, emailem, telefonicky nebo přes formulář reklamační řízení - RMA. Na základě prvotního jednání bude domluven následující postup (není zavazující):

 

1.14.1. Nezávislé posouzení odborníkem v oboru (soudní znalec či autorizovaný servis). Posudek takto vytvořený, bude pro nás platný a budeme se jím řídit. Náklady na posouzení autorizovaným odborníkem v oboru jsou v režii poškozeného. Tyto náklady na posudek mu budou proplaceny na základě doložení písemné zprávy znaleckého nebo autorizovaného servisního posudku k poškozené věci s jasně definovaným poškozením a vlivem námi dodaného zboží na poškození zařízení.

 

1.14.2. Dále bude zahájeno jednání o odškodnění z pojištění zopovědnosti z podnikatelské činnosti (do výše 1 000 000 Kč) a bude nutné doložit fakturu k poškozenému zařízení, protokol posudku a písemné prohlášení, jak k poškození došlo. Je pravděpodobné, že bude ze strany pojišťovny požadováno poškozené zařízení.

 

1.14.3. Bude-li vše požadované dodáno a pojišťovna nebude vyžadovat doplnění informací, bude škoda uhrazena do 30 dnů na účet poškozeného. Výše odškodnění je určena stářím poškozeného zařízení a ohodnocení škody, likvidátorem pojistné události.

 
1.14.4. V případě zamítnutí oprávněnosti reklamace z naší strany nebo pojišťovny využijeme pro případný spor zastupování pojišťovnou právní ochrany D.A.S. Rechttsschuttz AG, pobočka pro ČR.
 
1.5. Po vyřízení reklamace je kupující povinen věc převzít do 60. kalendářních dnů. Překročíli uskladnění věci reklamace tuto časovou dobu, má prodejce možnost věc reklamace ekologicky zlikvidovat nebo nabídnout bezúplatně k užitku. Prodejce též může požadovat náhradu za uskladnění nepřevzaté věci reklamace.
 
1.6. Jste-li kupující a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.